Geen nieuwbouw Stadhuis op Willemsoord!

Gemeenteraadsvergadering 31 maart 2021 – Dossier Willemsoord voor leden gemeenteraad

Geachte Gemeenteraad,

U vergaderd op woensdag 31 maart 2021 om 19.30 uur over de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord. Op deze pagina vind u de documentatie welke u nodig heeft voor deze vergadering.

Helder Onafhankelijk! zal tijdens de vergadering gebruik maken van het burgerspreekrecht. In de uitgesproken tekst zal worden verwezen naar de documenten die op deze worden gepubliceerd.

Zover ons bekend zijn er tijdens uw vergadering drie insprekers. Wij willen u adviseren om direct na het agendapunt van het burgerspreekrecht een schorsing aan te vragen, om de documentatie tot u te nemen. Om tijdens het de vaststelling van de agenda de documenten officieel in te brengen in de vergadering.

Documenten in het kort;

  1.  Woordvoering Helder Onafhankelijk! tijdens burgerspreekrecht
  2.  Uitspraak gerechtshof
  3.  Initiatiefvoorstel locatie besluit verplaatsing stadhuis naar Willemsoord
  4.  Amendement 1 op initiatiefvoorstel
  5.  Amendement 2 op initiatiefvoorstel
  6.  Amendement 3 op initiatiefvoorstel
  7.  Nawoord

1. Woordvoering
Over de woordvoering van Helder Onafhankelijk! kunnen we kort zijn. Dit is een korte weergave van het niet functioneren van de gemeenteraad. Er is veel te weinig kennis van eerder genomen besluiten en dossiers.

U zult als gemeenteraad uw griffie moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De griffie is het orgaan wat u moet voorzien van alle documentatie die u nodig heeft voor uw controlerende taak. U dient hen er op aan te spreken, dat ze voor uw gremium werken en niet voor het zittende college. Daarbij moet u voor de zoveelste keer ook weer uw college wijzen op de actieve informatieplicht, om uw controlerende taak uit te kunnen voeren.

2. Uitspraak gerechtshof
De uitspraak bij het gerechtshof moet bekend zijn bij het college van Burgemeester & Wethouders. Zij hadden u dan moeten informeren over het bestaan van dit vonnis. Zeker gezien er slechts een klein aantal van uw leden in de perioden van het vonnis al waren benoemd als raadslid.

Kort samengevat wijst het vonnis uit dat kantoren vergelijkbaar zijn met woningen, waardoor deze gezien worden als geluidsgevoelige objecten. De haven gebonden activiteiten rondom de dokken 1 en 2 vallen onder milieu categorie 4.

Milieu categorie 4.1 voor zover de bedrijven zijn gevestigd op een afstand van minimaal 100 m van bestaande woningen. Dit maakt door onderstaande citaten uit het vonnis het onmogelijk om een stadhuis te vestigen op Willemsoord.

Een aantal citaten uit het vonnis:

15.4. Ter zitting heeft de raad medegedeeld dat voor zover binnen de bestemmingen “Gemengd – uit te werken” en “Gemengd” dienstverlening mogelijk wordt gemaakt, hiermee is beoogd om uitsluitend dienstverlening in niet geluidgevoelige gebouwen mogelijk te maken.

Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, volgt hieruit dat het bestreden besluit voor zover het betreft artikel 5, lid 5.1, onder c, en artikel 8, lid 8.1, onder c, van de planregels niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Het beroep is in zoverre gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb te worden vernietigd.

15.5. Nu niet aannemelijk is dat derdebelanghebbenden in hun belangen zouden kunnen worden geschaad, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb op de hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak ten aanzien van deze planonderdelen in de plaats treedt van het bestreden besluit voor zover dit is vernietigd. Bij de beslissing om zelf in de zaak te voorzien betrekt de Afdeling dat de raad en [appellante sub 2] en andere ter zitting hebben medegedeeld dat zij ermee instemmen dat in de desbetreffende planregels wordt opgenomen dat binnen de bestemmingen “Gemengd – uit te werken” en “Gemengd” uitsluitend dienstverlening in niet geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder, wordt toegestaan.

15.6. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 7 juli 2010, in zaak nr. 200907545/1/R1) is van belang dat een kantoor in de Wet geluidhinder weliswaar niet is aangemerkt als geluidgevoelig object, maar dienen bedrijfsruimten waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven die een zekere bescherming tegen onaanvaardbare geluidhinder behoeven, wel als geluidgevoelig te worden aangemerkt, zij het dat die ruimten niet dezelfde bescherming behoeven te krijgen als in het geval van een woning of een andere geluidgevoelige bestemming.

De Gemeenteraad en het toenmalig college van Burgemeester en Wethouders zijn niet in hoger beroep gegaan in dit vonnis. Dit vonnis is daarmee onherroepelijk! U zult zich dus als raad en college aan dit vonnis moeten houden.

3. Initiatiefvoorstel 
Wij hebben voor de raadsleden een initiatiefvoorstel toegevoegd, die door de raad in zijn geheel en ongewijzigd mag worden overgenomen.

Het initiatiefvoorstel is dusdanig opgebouwd dat burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid hebben om op juiste wijze bezwaar te kunnen maken over de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord.

Een gemeentehuis is voor iedereen binnen een gemeente. Iedere inwoner, maar ook bedrijven en instellingen hebben belang bij een gemeentehuis.
Ook uw college van Burgemeester en Wethouders weten dat iedereen die belang heeft bij een stadhuis een bezwaarprocedure kan starten. De enige voorwaarde is dat de bezwaarmaker ingeschreven staat als inwoner, bedrijf of instelling.

U kunt er voor kiezen om het document te downloaden en namens uw partij op uw politieke agenda zetten. U kunt ook voor 18.00 uur aangeven dat u het initiatiefvoorstel wilt overnemen, wij zullen het document dan voor u aanpassen. Wij zullen dan aan de onderzijde uw logo en partijnaam en namen van ondertekenaars toevoegen.

Wij zullen dan ook op de website geennieuwbouwstadhuis.nl melden dat u het initiatiefvoorstel heeft overgenomen.

4. Amendement 1
Dit amendement kunt u gebruiken om alle bezwaren die eerder zijn gemaakt bij het raadsvoorstel op 25 februari 2019 alsnog te laten beoordelen.

5. Amendement 2
Dit tweede amendement vernietigd als waren het initiatiefvoorstel en de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord. De coalitie wordt gedwongen om met minimaal 3 voorstellen te komen op andere locaties.

6. Amendement 3
Dit amendement laat zien dat de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord niet mogelijk is. De geluidsgevoeligheid van de panden waar het stadhuis moet worden gevestigd zijn te hoog. Tevens dienen de panden op minimale afstanden te worden geplaatst van de milieu categorie (geluidsvergunning) waar een scheepswerf gebruik van maakt.

6. Nawoord
Helder Onafhankelijk! wacht het resultaat van de raadsvergadering af. Als er politieke partijen zijn die ons initiatiefvoorstel over nemen, dan zal er na het raadsbesluit gekeken worden naar de uitslag hiervan.

Mocht geen enkele partij het initiatiefvoorstel overnemen, dan zal Helder Onafhankelijk! deze zelf bij uw raad indienen. Dit betekend dat dit voorstel (en deze wordt dan uitgebreid) alsnog op uw agenda van de raad komt te staan. Uiteraard zal Helder Onafhankelijk! de inhoud dan dusdanig aanpassen dat er bij zowel goedkeuring als afwijzing gerechtelijke stappen ondernomen kunnen worden.

Het politieke spel rond het stadhuis is nog lang niet gestreden. Wat de huidige raad niet kan, kan Helder Onafhankelijk! wel. Kennis is macht, en met deze macht mag je alleen omgaan ten voordelen van de burgers van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen..